Årets stipendiater

Nyheten publicerad: 2019-03-25

Den 11 mars delade Stiftelsen Kvinnor & Hälsa och 1,6 & 2,6 miljonerklubben ut fem stipendier till unga forskare inom hjärthälsa och psykisk ohälsa. Stipendierna gick till vetenskapligt yngre doktorander. Stiftelsen Kvinnor & Hälsas vetenskapliga grupp bedömde de inkomna ansökningarna efter originalitet, vetenskaplig kompetens, genomförbarhet samt köns- och genusaspekter.

 

Stipendieutdelning Woman in Red 11 mars på Oscarsteatern, Stockholm 

 

Årets Stipendiater inom hjärt-kärlområdet är:

 

Med.dr. Carina Carnlöf, specialistsjuksköterska, tema hjärta-kärl, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.

 

Carina Carnlöf tilldelas 50 000 kr för ”EKG-registrering med hjälp av Coala Heart Monitor hos kvinnor med hjärtklappning – effekt på symtom och livskvalitet” (RedHeart projektet)

 

"Hjärtklappning är ett vanligt symtom, särskilt hos kvinnor, och är oftast ofarligt. Inte desto mindre kan det ge störande symtom som ångest, depression och påverka livskvaliteten negativt.  Det finns dock hjärtrytmrubbningar som är av kliniska betydelse som förmaksflimmer, andra förmaksarytmier och kammararytmi, som kan vara orsak och som kan och bör utredas och behandlas.

 

Syftet med Red Heart-studien var att utvärdera om en omedelbar analys av underliggande hjärtrytm under hjärtklappning med direkt återkoppling via smartphone eller Ipad minskar symtom, ångest, depression och förbättrar livskvaliteten hos kvinnor som upplever hjärtklappning"

Läs mer

 

 

 

Med.dr. Emma von Wowern, Specialistläkare, kvinnokliniken, MAS, Malmö.

 

Emma von Wowens tilldelas  50 000kr  för ”Fysiologiska förändringar under graviditet hos modern i samband med högt blodtryckskomplikation och tillväxthämning hos fostret."

 

"Havandeskapsförgiftning (preeklampsi) är en stark riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom senare i livet. Den exakta sjukdomsmekanismen bakom preeklampsi är inte helt klarlagd men har delvis sin grund i utvecklingen av moderkakans utveckling och blodcirkulation vilket man också kan undersöka under graviditet för att värdera risken för utveckling av graviditetskomplikationer. Under senare år har det funnits ett ökat intresse för hur kvinnans hjärt-kärl funktion spelar in i uppkomsten av preeklampsi, tillväxthämning av fostret, och också preeklampsisyndromets heterogena uttryck. Det är idag oklart om det är preeklampsi som leder till förändringar i kvinnans hjärta-kärl som orsakar framtida hjärt-kärlsjukdom, eller om det är bakomliggande redan existerande faktorer i kvinnans hjärt-kärlsystem som orsakar en oförmåga att fysiologiskt anpassa sig till graviditet och leder till preeklampsiutveckling."

Läs mer

 

Med.dr. Lina Bergman, Överläkare. Kvinnokliniken, Falu Lasarett.

 

Lina Bergman tilldelas 50 000 kr för”Påverkan på hjärta och hjärna vid havandeskapsförgiftning (Preeclampsia Obstetric ad Verse Events)”.

 

Preeklampsi är en graviditetsspecifik sjukdom som kan påverka samtliga organ hos mamman och är en av de vanligaste orsakerna till maternell död. En av de farligaste komplikationerna som ligger bakom flest dödsfall är hjärtsvikt och lungödem. Enda boten är förlossning men man kan även behandla blodtrycket för att förbättra återhämtning. Det går idag inte att förutsäga vilka som kommer att drabbas av hjärtsvikt och lungödem och det finns även en stor kunskapslucka avseende bakomliggande orsaker där man tror att en dysfunktion i hjärtat sedan tidigare i kombination med ett högt blodtryck kan ligga bakom. Jag vill undersöka möjligheten till att förutsäga komplikationer så att man i tid kan behandla och förlösa kvinnor som löper hög risk samt lära mig mer om de bakomliggande orsakerna till hjärtsvikt och lungödem genom ultraljudsundersökning och MR undersökning av hjärtat samt möjliga biomarkörer för hjärtpåverkan hos de kvinnor som drabbats av lungödem på grund av preeklampsi. I västvärlden är dessa komplikationer ovanliga och 99% av maternella dödsfall sker i utvecklingsländer. Därför är mitt huvudprojekt förlagt till Kapstaden där vi har skapat en biobank för preeklampsi med fokus på svåra organkomplikationer."

Läs mer

 

 

 

Följande två forskare inom området psykriatri:

 

Doktorand Mattias Strand, Överläkare, Centrum för psykiatriforskning. Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet. 

 

Mattias Strand tilldelas 75 000 kr för ”Självvald inläggning – ett nytt behandlingsverktyg vid ätstörningssjuk".

 

"Mitt forskningsprojekt handlar om självvald inläggning som behandlingsverktyg för patienter med allvarlig ätstörningssjukdom. Självvald inläggning är en nydanande modell som innebär att patienter med långvarig psykisk sjukdom får möjlighet att på eget initiativ lägga in sig vid en avdelning för heldygnsvård under kortare perioder utan att behovet av vård ifrågasätts"

Läs mer

 

Doktorand Ineke Samson, Logoped, talkliniken vid Danderyds sjukhus, Stockholm. 

 

Ineke Samson tilldelas 25 000 kr för "Vad spelar kön för roll för utveckling och upplevelse av stamning?”

 

"Mitt forskningsprojekt handlar om stamning och specifikt om kvinnor som stammar. En vanlig föreställning är att det är extremt ovanligt att kvinnor stammar. Det stämmer inte, i mitt arbete möter jag en hel del kvinnor som stammar. Min kliniska erfarenhet när det gäller stamning hos kvinnor och det jag nu undersöker vidare, är att kvinnor verkar välja andra strategier än män när det gäller att hantera stamningen. Kvinnorna tenderar att tystna, tala mindre, undvika olika situationer. Enligt en nyss avslutad studie i projektet verkar det här beteendet utvecklas framför allt i tonåren. Resultatet blir att omvärlden helt enkelt inte förstår, hör eller uppfattar att kvinnorna stammar vilket i sin tur leder till att de inte får de rätta vårdinsatserna. Baksidan av att dölja eller gömma stamningen är att det ökar risken för att man utvecklar fobi för att tala, ångest och självhat."

Läs mer

 

Stiftelsen Kvinnor & Hälsas vetenskapliga råd består av:

Kerstin Brismar, professor, diabetesforskning, KI
Rebecka Hultgren, professor, kärlkirurgi, KI
Agneta Nordberg, professor, geriatrik, KI
Britt-Marie Landgren, professor, obstetrik/gynekologi, KI
Karin Schenck-Gustafsson, professor kardiologi, KI (ordförande)
Martin Schalling, professor psykiatri (adjungerad)

 

Kvinnor & Hälsa är en insamlingsstiftelse som samlar in pengar till förmån för vetenskaplig forskning på kvinnorelaterade sjukdomar och för en förbättring av kvinnors hälsa och levnadsvillkor. År 2018 delar stiftelsen ut totalt 250 000 kr till forskning om hjärt- och kärlrelaterade sjukdomar och området psykiatri som särskilt drabbar kvinnor. Stiftelsen har ett 90-konto som ger en trygghet för givaren att pengarna används till avsett ändamål och kontrolleras av svensk insamlingskontroll

 

Blogg: Alexandra Charles

Alexandra Charles

Låt oss hjälpa till....: Kära medlemmar! Alla känner vi väl att vi önskar göra något för att hjälpa till i dessa Coronatider! Att tillsammans med andra kunna ge de mest utsatta lite glädje och hopp. Ett initiativ... Läs mer »

Donera gärna!

PG: 90 01 52-0, BG: 900-1520, Swish: 123 900 1520